polityka prywatności

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Państwa danych osobowych jest NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OLSZTYŃSCY ORTOPEDZI SPÓŁKA Z O.O. 10-691 OLSZTYN ul. HERDERA 10

2. Informujemy iż obowiązki Inspektora Ochrony Danych w naszej placówce pełni Marcin Konieczny, kontakt : iod@bellumiustum.pl

3.Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. b,d i art. 9 ust. 2 lit.h RODO.

4.Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest świadczenie usług medycznych, ochrona stanu zdrowia, zarządzanie udzielaniem świadczeń medycznych w : NIEPUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ OLSZTYŃSCY ORTOPEDZI SPÓŁKA Z O.O. 10-691 OLSZTYN ul. HERDERA 10.

5. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora.

6. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego.

7. Dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. (Dz.U.2017.0.1318).

8. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich poprawiania (art. 16 RODO) oraz sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia i wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo uzyskania kopi swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

9.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej.

10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych osobowych, przysługuje
Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.